Varför behöver barn kultur?

Konst och kultur hjälper barn och unga att förstå omvärlden och vara en del av samhället.
Därför är det viktigt att barn och unga har tillgång till kultur och sitt kulturarv samt möjlighet att skapa själva.

 

Det finns flera skäl till att barn och unga behöver möta olika kulturuttryck under sin uppväxt. Här hittar du underlag för detta. 

I FN:s konvention om barnets rättigheter som från första januari 2020 är lag stadgas det att ”konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt till att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till rekreations- och fritidsverksamhet”.

I läroplanen LGR11 finns det också skrivningar om kulturens plats i skolans värd. Läs mer: Skolverket: Estetik, kultur och skapande i undervisningen

"Barn och unga är en prioriterad målgrupp i Region Östergötlands kulturpolitik och därmed för alla verksamheter som har regionala uppdrag." Region Östergötlands kulturplan för 2020-23